Privacyverklaring

Privacyverklaring KBS-ICT B.V.

KBS-ICT B.V., gevestigd in Barendrecht aan de Brugge 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze gegevens:
Adres: Brugge 1
Postcode: 2993 LB
Plaats: Barendrecht
Telefoon: 078 6200066
Mail: info@kbs-ict.nl
Websites: www.kbs-ict.nl en support.kbs-ict.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via bovenstaande websites
KBS-ICT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt, via ons informatieformulier en offerteformulier, die zijn vermeld bij de producten van onze website.

Onderstaand vindt u de persoonsgegevens die wij verwerken
-Bedrijfsnaam
-Adres
-Postcode, Plaatsnaam
-Contactpersoon
-Telefoonnummers
-Email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kbs-ict.nl, dan verwijderen wij desgevraagd deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
KBS-ICT B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-Een dienst of product aan te bieden via een offerte of orderbevestiging.

Geautomatiseerde besluitvorming
KBS-ICT B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KBS-ICT B.V. ) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
KBS-ICT B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van onze diensten en ondersteuning van uw product, voor het uitvoeren van transacties die uw heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of diensten, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van KBS-ICT B.V. ?
KBS-ICT B.V. ziet het als zijn plicht om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die u heeft verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
KBS-ICT B.V. verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KBS-ICT B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jbs-multimedia.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek.

KBS-ICT B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Neem contact met ons op
KBS-ICT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact ons op via telefoonnummer 078-6200066 of via info@kbs-ict.nl